หน้าแรก | เช็คเบี้ย/สั่งซื้อ | วิธีการชำระเงิน | แจ้งการชำระเงิน | สมัครตัวแทน | ติดต่อเรา | บริการรถตู้ | ผ่อน 0% | Hotline 02-9152521 , 089-7606356   
 
ราคาประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 1 สำเร็จรูป
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 2+
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 3+
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 3
ประกันภัยรถยนต์
แท็กซี่,รถตู้รับจ้าง
พรบ.
 
 
 
 
ประวัติบริษัทประกันภัย
1 เอ็มเอสไอจีประกันภัย
1asia เอเชียประกันภัย
1kamol กมลประกันภัย
1cpy เจ้าพระยาประกันภัย
1mit มิตรแท้ประกันภัย
ไทยศรีประกันภัย
 
 
 
เนื่องจากมีผู้ใช้บริการจำนวนมากจึงขอขยายการจัดส่งถึงลูกค้าไม่เกิน 3 วันทำการ(สำหรับจัดส่งโดยพนักงาน)
สมัตรตัวแทนประกันภัย
บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
ิ 1.บรรลุนิติภาวะและมีอายุไม่เกิน 60 ปี
 2.มีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 3.ไม่เป็นโรควิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
 4.ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึง
ที่สุดให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ที่กระทำโดยทุจริต เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันสมัคร
 5.ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 6.ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทน
ประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้า
ประกันวินาศในระยะเวลาสามปีก่อน
วันสมัคร
คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน
 1.เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฏหมาย และ
มีอายุไม่เกิน 55 ปี
 2.ไม่เป็นโรควิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือไร้ความสามาราถ
 3.ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึง
ที่สุดให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ที่กระทำโดยทุจริต
 4.ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 5.ไม่เคยเป็นผู้ค้ำประกันให้แก่ผู้แทนบริการ
คนใด
 6.ไม่เป็นผู้แทนบริการของบริษัท


 
หลักเกณฑ์การค้ำประกัน
           สัญญาค้ำประกันของผู้แทนบริการกระทำโดยบุคคลดังต่อไปนี้
                  1.ข้าราชการประจำที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
                  2.พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัทที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000บาท ขึ้นไป .............                   3.ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์, สถาปนิก, วิศวกร, ทนายความ, ผู้ตรวจสอบบัญชี
                  4.เจ้าของกิจการที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
        ถ้าต้องการเปิดศูนย์ออนไลน์ออกกรมธรรมเองใช้หนังสือค้ำประกันธนาคาร 10,000 บาท         หรือเงินสด 10,000.- +ผู้ค้ำประกันตามข้อ 1, 2, 3, 4,
 
 เอกสารผู้สมัคร-ตัวแทน
ิ 1.สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ราชการ
ออกให้ 1 ฉบับ
 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1ฉบับ
 3.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูปติดบนใบสมัคร
 4.สำเนาบัตรอนุญาตเป็นตัวแทนวินาศภัย(ถ้ามี)
 5.สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี 1 ฉบับ
 6.สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร

เอกสาร-ผู้ค้ำประกัน
 1.สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
 2.สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
ของคู่สมรส (ถ้ามี)
 3.หลักฐานแสดงตำแหน่งและเงินเดือนตัวจริง
กรณีผู้ค้ำตามข้อ 1
 4.สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดตัวจริง
กรณีผู้ค้ำตามข้อ 2
 5.สำเนาใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ
กรณีผู้ค้ำตามข้อ 3
 6.สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนและภาษีปีล่า
สุดและสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวทาง
บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน กรณีผู้ค้ำตามข้อ 4


 
ดาวน์โหลดใบสมัตรตัวแทนประกันภัย
       

ใบสมัครตัวแทน
(กรณียังไม่มีใบอนุญาติ)

   

ใบสมัครนายหน้าประกันวินาศภัย
(กรณีมีใบอนุญาติแล้ว)

       

หลังจากกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งกลับมาที่

108/111 เคหะร่มเกล้า 15 คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กทม. 10520

(เขียนมุมซองว่าสมัครตัวแทน)

แบบฟอร์มสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย
หลังจากที่ท่านกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะจัดส่งเอกสารใบสมัครไปให้ท่าน
เลือกบริษัทประกันภัยที่่ท่านต้องการสมัคร
*ชื่อ-นามสกุล
*เบอร์โทร
E-mail
Fax
แนบไฟล์หน้าร้านค้า หรือหน้าที่ทำงาน(ถ้ามี)
ที่อยู่ในการจัดส่ง
 
Copyright © 2010 speedinsure.net Tel.02-9152521.All Rights Reserved