หน้าแรก | เช็คเบี้ย/สั่งซื้อ | วิธีการชำระเงิน | แจ้งการชำระเงิน | ติดต่อเรา | ผ่อน 0% | รถตู้ให้เช่า | Hotline 02-9152521 , 081-2534940  
 
ราคาประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 1 สำเร็จรูป
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 2+
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 3+
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 3
ประกันภัยรถยนต์
แท็กซี่,รถตู้รับจ้าง
พรบ.
 
 
 
 
 
 
 
 
เนื่องจากมีผู้ใช้บริการจำนวนมากจึงขอขยายการจัดส่งถึงลูกค้าไม่เกิน 3 วันทำการ(สำหรับจัดส่งโดยพนักงาน)
 
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

ประวัติความเป็นมา

     บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2485
โดยดำริของจอมพลป พิบูลสงคราม ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้พิจารณาและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีบริษัทประกันที่เป็นของคนไทย จึงให้ดำเนินการจัดตั้ง
บริษัท ฯ ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยในระยะแรกมีหน่วยงานจากภาค
รัฐบาลและภาคเอกชนเข้าร่วมถือหุ้น ประกอบด้วย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์,
กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์และ บริษัท ข้าวไทย จำกัด จากนั้นในปี 2526 บริษัท ฯ มีแผนการแยก
ธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยออกจากกัน จึงได้ดำเนินการโอนทรัพย์สินและหนี้สินในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตให้กับ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันชีวิต จำกัด ต่อมาในปี 2529
บริษัท ฯ ได้ทำการขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันชีวิต จำกัด ออกไป จึงเหลือแต่การประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัยเพียงอย่างเดียวจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

     ในปี พ.ศ. 2529 บริษัท ข้าวไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ขายหุ้นทั้งหมดที่ถือใน
บริษัทฯ ให้แก่ บริษัท สยามแร่และน้ำมัน จำกัด และได้เปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น และการจัดการ
มาเป็นกลุ่มสยามแร่และน้ำมัน เป็นผู้บริหารตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

     บริษัท ฯ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2534 เป็นหลักทรัพย์รับอนุญาตและได้เพิ่มทุนจดทะเบียนตาม
ลำดับจาก 60 ล้านบาทเป็น 120 ล้านบาทและเพิ่มทุนอีกเป็น 150 ล้านบาทและ 156 ล้านบาท
ตามลำดับ บริษัท ฯ ได้ทำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2536 หลังจาก
นั้น บริษัท ฯ ได้ดำเนินการเพิ่มทุนเป็นระยะจาก 156 ล้านบาทเป็น 312 ล้านบาท เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ TSI-W1 ในปี พ.ศ. 2546 ได้เตรียมเพิ่มทุนจดทะเบียน
เป็น 561.6 ล้านบาทเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของการแข่งขันในธุรกิจประกันภัย
แต่เนื่องจากฐานะการเงินของ บริษัท ฯ มีเงินกองทุนที่เพียงพอและแข็งแกร่ง ไม่จำเป็นต้อง
มีการระดมทุนเพิ่มอีกจนกระทั่งถึงปี 2547 จึงได้เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น
310.3 ล้านบาทในปัจจุบัน

     ตลอดระยะเวลากว่า 68 ปี บริษัท ฯ ได้ดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าและเติบโต
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาของ
บริษัท ฯ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

     ปี 2540 บริษัท ฯ ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาทเป็น 156 ล้านบาท

     ปี 2541 บริษัท ฯ ได้ติดตั้งระบบซอฟท์แวประกัน / 90 เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าผู้เอา
ประกันภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

     ปี 2543 บริษัท ฯ ได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมทำให้สามารถใช้ระบบซอฟท์แว
ประกัน / 90 ได้เต็มระบบนอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงไปยังสาขา
และศูนย์บริการของบริษัทฯ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศโดยใช้ระบบออนไลน์และ VPN

     ปี 2544 บริษัท ฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 156 ล้านบาทเป็น 312 ล้านบาทโดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 15.6 ล้านหุ้น แบ่งเป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนจำนวน 7.8 ล้านหุ้น และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในครั้งนี้จำนวน 7.8 ล้านหุ้น

     ปี 2545 บริษัท ฯ ครบรอบ 60 ปีแห่งการประกอบการที่มั่นคงและบริการฉันมิตรนับ
จากวันที่เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2485 บริษัท ฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะ
ตลอดทั้งปีได้แก่ ถวายพระกฐินพระราชทานแด่วัดไตรมิตรวิทยารามบริจาคโลหิตบริจาค
ทรัพย์สิ่งของเพื่อการกุศล และกิจกรรมเพื่อผู้ป่วยโรคเอดส์วัดพระบาทน้ำพุ บริจาคเงินเพื่อ
ก่อสร้างป้อมสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกสาทร เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและ
แก่สาธารณชนโดยทั่วไป

     ปี 2546 บริษัท ฯ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสาระสนเทศคอมพิวเตอร์ โดยนำกล้องดิจิตอล
เพื่อใช้ในการถ่ายภาพสินไหมรถยนต์ และสามารถจัดส่งภาพจากทั่วประเทศ เข้าสู่ศูนย์ซ่อม
รถยนต์ที่ติดตั้งระบบสินไหมรถยนต์ SCS-บริการระบบการประสานงานเพื่อการจัดอะไหล
่และดำเนินการจัดซ่อมอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
สมุดบันทึกเพื่อให้พนักงานสินไหมของ บริษัท ฯ สามารถจัดส่งข้อมูล และเรียกดูจาดศูนย์สาระ
สนเทศของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา เพื่อการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

     ปี 2547- ปี 2548 บริษัท ฯ ได้ทำการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเป็นทุนจดทะเบียนและ
ชำระแล้วเต็ม 310.3 ล้านบาทแบ่งเป็น 31.03 ล้านหุ้น นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการสินไหมรถยนต์ โดยมีการศึกษานำระบบวีดีโอเคลม
(V-เรียกร้อง) มาใช้ถ่ายทำประกอบการตรวจสอบอุบัติเหตุในสถานที่จริง ซึ่งจะทำ
ให้ลูกค้าและคู่กรณีได้รับความสะดวกรวดเร็วในการบริการ พร้อมกับทำให้การพิจารณา
สินไหมของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดความพึงพอใจของ
ความเร็วสูงสุด

     ปี 2549 บริษัท ฯ ได้พัฒนาการบริหารและจัดการสินไหมแบบ V-เรียกร้อง ให้เกิด
ต้นทุนที่ต่ำในการจัดการสินไหม ระยะเวลาในการจ่ายสินไหมรวดเร็ว ลดจำนวนสินไหม
ค้างจ่ายได้เป็นจำนวนมาก ทำให้การวางแผนทางการเงินเพื่อการลงทุนมีประสิทธิภาพ
ในด้านการขยายงานการรับประกันภัยรายใหญ่ บริษัท ฯ ได้ร่วมรับประกันภัย
สนามบินสุวรรณภูมิ ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เอาประกันภัย

     ปี 2550 บริษัท ฯ ได้พัฒนาระบบสินไหมในแบบ E-เรียกร้องเข้ากับระบบ V-เรียกร้อง
ของ บริษัท ฯ โดยได้ร่วมกับ บริษัท EMCS จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดประมวล
ผลข้อมูลสินไหมและกำหนดการคุมราคาอะไหล่ ค่าซ่อมกับอู่มาตรฐาน และบริษัทจัด
จำหน่ายอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศ ในการให้บริการสินไหมออนไลน์ที่เพิ่มช่องทางความ
สะดวกสบายให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่สามารถจะนำรถเข้าซ่อมได้ทุกอู่ที่มีระบบนี้อยู่ทั่วประเทศ
โดย บริษัท ฯ จะสามารถลดต้นทุนในการควบคุมราคาสินไหม และยังสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่การให้บริการของบริษัทฯได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้ลงนาม
ในสัญญาร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทหลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) ในการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงภัยและจัดหาประกันภัยให้แก่ทรัพย์สินของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

     ปี 2551 บริษัท ฯ ได้รับประกันภัยงานศูนย์การค้าขนาดใหญ่จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่มากที่สุดแห่ง
หนึ่งของประเทศไทย โดย บริษัท ฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้รับประกันภัยต่อทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ในการจัดสรรการเสี่ยงภัยในทุนประกันภัยหลายหมื่นล้านบาท
ของโครงการศูนย์การค้าหลายแห่ง ได้แก่ โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด, ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาเฟสติวัลเป็นต้น

     ปี 2552 บริษัท ฯ ได้รับประกันภัยงานของรัฐวิสาหกิจในกระทรวงคมนาคม อาทิเช่นการ
รถไฟแห่งประเทศไทยและ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นองค์การที่จะขับเคลื่อนการขนส่งระบบรางที่ทันสมัย มีคุณภาพมาตรฐานสากลมีเส้นทางทั่วทุกภาคในประเทศไทยมีระยาทางที่เปิดเดินรถแล้ว
รวมทั้งสิน 4,346 กิโลเมตร ซึ่งในอนาคตประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลาง โลจิสติกใน
ภูมิภาคเอเชียเพื่อตอบรับต่อการเปิดเสรีอาเซียนนอกจากนี้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
(มหาชน) เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่รัฐบาลไทยถือหุ้นอยู่ 70% มีมูลค่าสูงสุดถึง 203,345,996 ล้านบาทและเป็นผู้นำธุรกิจท่าอากาศยานในภูมิภาคเอเชีย และคาดว่าจะเป็นจิสติกส์ฮับที่
สำคัญในภาคพื้นนี้

     ปี 2553 บริษัท ฯ ได้รับประกันภัยชนิดพิเศษคือประกันภัยความรุนแรงทางการเมือง
(รุนแรงทางการเมือง) สำหรับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีทุนประกันภัย
สูงถึง 3,500 ล้านบาทโดย บริษัท ฯ ได้รับความร่วมมือจากผู้รับประกันภัยต่อในต่าง
ประเทศ (องค์การลอยด์) ในการจัดสรรความเสี่ยงภัยนอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังได้เข้า
ร่วมโครงการประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่ง GOA (การประเมินดีเด่นทั่วโลก)
ซึ่งโครงการดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ลูกค้าโตโยต้าที่ทำประกันภัย GOA ได้รับการบริการครบวงจรและสิทธิพิเศษด้านประกันภัยรถยนต์

 

  รายชื่ออู่ในเครือบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 
 
 
Copyright © 2010 speedinsure.net Tel.02-9152521.All Rights Reserved